Deklaracja dostępności.

Deklaracja dostępności

Zespól Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsowlosz.edu.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 1998-09-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019–11-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

część dokumentów umieszczonych w  formie skanów, zostało wytworzone i opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub zostały pozyskane ze źródeł zewnętrznych


Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-27
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, nie korzystające z technologii asystujących:

·       zmiana rozmiar czcionki
·       zmiana kontrastu


Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer, EDGE:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

[-] aby pomniejszyć widok

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach ul. Karola Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice

Do budynku prowadzi 5 wejść. Do wszystkich wejść prowadzą schody;  podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się przy wejściu od strony boiska szkolnego. 

Istnieje możliwość użycia dzwonka w celu przywołania pracownika (dzwonek przy wejściu od strony boiska szkolnego). Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny  jest tylko korytarz i klasy na parterze. W budynku nie ma windy. W budynku przy pokoju nauczycielskim jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. . 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W Szkole nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Marciniak zso@wloszakowice.pl Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 65 537 00 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie internetowej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, ul. Karola Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice

 

-- 

Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach
ul. K. Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice
tel.: 65 537 00 17   fax: 65 537 00 17
e-mail: zso@wloszakowice.pl  www:  www.zsowlosz.edu.pl

 

Publikacja: 06.04.2020 r.,  godz. 15.01