Stowarzyszenie przyjaciół ZSO Włoszakowice

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH

ul. KAROLA KURPIŃSKIEGO nr 30, 64-140 WŁOSZAKOWICE,

REGON: 387580144, NIP: 6972379527

Numer KRS: 0000871126

Nr konta 05 8661 0009 2001 0000 4112 0002 - Bank Spółdzielczy Włoszakowice

Prezes Zarządu – Dorota Antoszewska

Wiceprezes – Katarzyna Madalińska-Rosik

Sekretarz – Karolina Kaminiarz

Członkowie zarządu: Aneta Szaferska-Poczekaj, Izabela Włodarczyk

 

Cele stowarzyszenia:

¤ promocja zespołu szkół ogólnokształcących we Włoszakowicach na terenie gminy, powiatu, województwa, w kraju oraz poza jego granicami,

¤ udzielanie pomocy społecznej uczniom i absolwentom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,

¤ działalność na rzecz niepełnosprawnych uczniów i absolwentów,

¤ kreowanie dobrego wizerunku szkoły,

¤ inicjowanie i organizowanie działań na rzecz społeczności szkoły,

¤ promocja talentów naukowych, artystycznych i sportowych uczniów szkoły i pomoc w rozwijaniu talentów,

¤ współpraca z władzami szkoły,

¤ pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnianie funkcji społecznych i zawodowych,

¤ inspirowanie młodych do podejmowania działalności gospodarczej,

¤ promocja kultury, w szczególności tworzonej przez młodych ludzi i do nich adresowanej,

¤ nawiązywanie kontaktów z absolwentami,

¤ kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych środowiska wychowanków oraz uczniów szkoły,

¤ inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie wychowanków na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły,

¤ dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego szkoły, jej zasłużonych wychowanków, nauczycieli i uczniów we wszystkich dziedzinach życia społecznego, oświatowego i kulturalnego,

¤ pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego szkoły,

¤ pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia,

¤ ochrona i promocja zdrowia,

¤ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przez organizowanie imprez kulturalno-sportowych i zawodów sportowych,

¤ upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji, ¤ działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

¤ umożliwienie działalności wolontariackiej na terenie gminy Włoszakowice.

 

Ostatnie wiadomości:

- W dniu 09.05.2023r. odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół ZSO we Włoszakowicach. Na spotkaniu omówiono sprawozdanie z działalności zarządu za miniony rok oraz przedstawiono plany na przyszłość (czytaj dalej...)